He Shoots, He Scores

https://en.wikipedia.org/wiki/He_Shoots,_He_Scores